คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : นินทากีฬาโลก

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

โพล ระบุ คนไทยอยากเห็นเรื่องกีฬาเป็น “วาระแห่งชาติ”

26688644402d

KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต เผยผลสำรวจคิดเห็นเรื่อง “วันกีฬาแห่งชาติกับมุมมองของคนไทย”หลัง คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 16 ธ.ค. ของทุกปี เป็น “วันกีฬาแห่งชาติ” ผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ โดยภาพรวมพบว่า การรับทราบเกี่ยวกับความสำคัญของวันกีฬาแห่งชาติ ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.92 รับทราบ รองลงมาร้อยละ 21.33 ไม่ทราบ และร้อยละ 4.75 ไม่แสดงความคิดเห็นโดยความคาดหวังจากรัฐบาลกับการยกระดับและพัฒนาการกีฬาของประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.63 อยากให้กำหนดนโยบายการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายให้เป็นวาระแห่งชาติ ขณะเดียวกัน ส่วนใหญ่ทราบถึงพระปรีชาชาญทางการกีฬาชนิดต่างๆ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะพระมหากษัตริย์นักกีฬา และส่วนใหญ่ร้อยละ 26.51 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬา

Premier League Update