คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน :

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

FIFA ห้ามไม่ให้ใช้ธงชาติ และเพลงชาติรัสเซียในการลงสนาม

ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 16, 2019: Russia's players pose for a photograph ahead of the 2020 UEFA European Championship Qualifying Round Group I football match between Russia and Belgium at Gazprom Arena. Peter Kovalev/TASS

Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Èãðîêè ñáîðíîé Ðîññèè Àëåêñåé Ìèðàí÷óê, Ðîìàí Çîáíèí, Ñåðãåé Ïåòðîâ, Àëåêñåé Èîíîâ, Ìàãîìåä Îçäîåâ, Þðèé Æèðêîâ (ñëåâà íàïðàâî íà ïåðâîì ïëàíå), Ìàðèî Ôåðíàíäåñ, Ãåîðãèé Äæèêèÿ, Àíäðåé Ñåìåíîâ, âðàòàðü Ìàðèíàòî Ãèëüåðìå è Àðòåì Äçþáà (ñëåâà íàïðàâî íà âòîðîì ïëàíå) ïåðåä íà÷àëîì îòáîðî÷íîãî ìàò÷à ÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ôóòáîëó - 2020 ìåæäó ñáîðíûìè êîìàíäàìè Ðîññèè è Áåëüãèè. Ïåòð Êîâàëåâ/ÒÀÑÑ

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) มีคำสั่งห้ามไม่ให้ ทีมชาติรัสเซีย ใช้ธงชาติ และเพลงชาติรัสเซียในการลงสนาม รวมทั้งสั่งให้ลงแข่งขันในนาม สหภาพฟุตบอลรัสเซีย แทน ทีมชาติรัสเซีย แล้ว หลังเกิดเหตุการณ์ที่กองทัพรัสเซียยกพลบุกเข้ารุกรานประเทศยูเครน นอกจากนี้ ฟีฟ่า ยังมีคำสั่งให้ พลพรรคหมีขาว ลงเล่นในสนามกลางในเกมนัดเหย้า และอยู่ระหว่างหารือกับองค์กรกีฬาต่าง ๆ อาทิ ไอโอซี และยูฟ่า เกี่ยวกับมาตรการลงโทษเพิ่มเติมหลังจากมีการเรียกร้องให้ขับรัสเซียออกจากการแข่งขันกีฬาทุกรายการอีกด้วย

Premier League Update