คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Healthy Time

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

อาดิดาส ระงับการเป็นสปอนเซอร์ให้นักฟุตบอลทีมชาติรัสเซีย

ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 16, 2019: Russia's players pose for a photograph ahead of the 2020 UEFA European Championship Qualifying Round Group I football match between Russia and Belgium at Gazprom Arena. Peter Kovalev/TASS

Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Èãðîêè ñáîðíîé Ðîññèè Àëåêñåé Ìèðàí÷óê, Ðîìàí Çîáíèí, Ñåðãåé Ïåòðîâ, Àëåêñåé Èîíîâ, Ìàãîìåä Îçäîåâ, Þðèé Æèðêîâ (ñëåâà íàïðàâî íà ïåðâîì ïëàíå), Ìàðèî Ôåðíàíäåñ, Ãåîðãèé Äæèêèÿ, Àíäðåé Ñåìåíîâ, âðàòàðü Ìàðèíàòî Ãèëüåðìå è Àðòåì Äçþáà (ñëåâà íàïðàâî íà âòîðîì ïëàíå) ïåðåä íà÷àëîì îòáîðî÷íîãî ìàò÷à ÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ôóòáîëó - 2020 ìåæäó ñáîðíûìè êîìàíäàìè Ðîññèè è Áåëüãèè. Ïåòð Êîâàëåâ/ÒÀÑÑ

อาดิดาส ร่วมแสดงออกเพื่อต่อต้านกรณีรัสเซียทำสงครามรุกรานใส่ยูเครน โดยล่าสุดประกาศระงับการเป็นสปอนเซอร์ให้ทัพนักฟุตบอลทีมชาติรัสเซียแล้ว โดย อาดิดาส เจ้าของผลิตภัณฑ์กีฬาชื่อดังระดับโลก เป็นอีกฝ่ายที่ร่วมแสดงออกเพื่อต่อต้านกรณีรัสเซียทำสงครามรุกรานใส่ยูเครนวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ของโลกหนนี้สืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทอันยาวนานระหว่างรัสเซีย-ยูเครน จนกระทั่ง วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย สั่งเปิดฉากโจมตีใส่ยูเครนเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางกระแสต่อต้านจากสังคมโลก โดยในวงการฟุตบอลก็มีหลายฝ่ายที่ร่วมแสดงออกเพื่อต่อต้านรัสเซีย รวมทั้งสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ที่สั่งแบนทีมชาติรัสเซียเรียบร้อย กระทั่งล่าสุดอาดิดาสก็ร่วมแบนด้วย
สำหรับ อาดิดาส เป็นสปอนเซอร์ให้ทีมชาติรัสเซียมาตั้งแต่ปี 2008 โดยในปี 2020 อาดิดาส มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (ซีไอเอส) 584 ล้านยูโร คิดเป็น 2.9% ของรายได้ทั้งหมดในปีดังกล่าว

Premier League Update