คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz
รายการปัจจุบัน : Soccer Live Report

คลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 MHz

รัสเซีย วางแผนย้ายมาเล่นฟุตบอลในเอเชียหลังถูกแบน

ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 16, 2019: Russia's players pose for a photograph ahead of the 2020 UEFA European Championship Qualifying Round Group I football match between Russia and Belgium at Gazprom Arena. Peter Kovalev/TASS

Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Èãðîêè ñáîðíîé Ðîññèè Àëåêñåé Ìèðàí÷óê, Ðîìàí Çîáíèí, Ñåðãåé Ïåòðîâ, Àëåêñåé Èîíîâ, Ìàãîìåä Îçäîåâ, Þðèé Æèðêîâ (ñëåâà íàïðàâî íà ïåðâîì ïëàíå), Ìàðèî Ôåðíàíäåñ, Ãåîðãèé Äæèêèÿ, Àíäðåé Ñåìåíîâ, âðàòàðü Ìàðèíàòî Ãèëüåðìå è Àðòåì Äçþáà (ñëåâà íàïðàâî íà âòîðîì ïëàíå) ïåðåä íà÷àëîì îòáîðî÷íîãî ìàò÷à ÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ôóòáîëó - 2020 ìåæäó ñáîðíûìè êîìàíäàìè Ðîññèè è Áåëüãèè. Ïåòð Êîâàëåâ/ÒÀÑÑ

หนังสือพิมพ์ “เดลี่ เมล” ของอังกฤษ อ้างรายงานจากเว็บข่าว “แชมเปี้ยนนัต” (Championat) ของรัสเซียว่า สหภาพฟุตบอลรัสเซียอาจพิจารณาย้ายโซนแข่งขัน ทั้งระดับทีมชาติและสโมสรจากยุโรปไปอยู่เอเชียแทน โดยติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิกกับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) หลังจากล่าสุด รัสเซีย โดนสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ลงโทษแบนจากการแข่งขันทุกระดับ เพื่อเป็นการคว่ำบาตรกรณีรัฐบาลรัสเซียส่งกำลังทหารรุกรานยูเครน ส่งผลให้ทีมหมีขาวโดนตัดชื่อจากการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก เพลย์ออฟ ที่กำหนดแข่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เว็บแชมเปี้ยนนัต ระบุว่า หากเป็นไปตามนี้ รัสเซียก็จะแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียแทนโซนยุโรป และเข้าร่วมถ้วยเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก แทนยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รวมถึงเอเอฟซีคัพแทนยูโรป้าลีก
อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวระบุว่า การย้ายโซนแข่งขันจะทำได้นั้น ต้องได้รับการเห็นชอบจากสมาคมฟุตบอลชาติต่างๆ ของเอเชียก่อน โดยก่อนหน้านี้เคยมีตัวอย่างกรณีอิสราเอลเข้าเป็นสมาชิกของเอเอฟซีระหว่างปี 1954-1974 ก่อนโดนขับออกจากสมาพันธ์ และย้ายไปอยู่กับยูฟ่าในปี 1991 ขณะที่คาซัคสถานเคยอยู่กับเอเอฟซีก่อนย้ายไปยูฟ่าในปี 2002 และออสเตรเลียย้ายจากโอเชียเนียมาเล่นในโซนเอเชียเมื่อปี 2005

Premier League Update